ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ประทีป เซียงหนู KERDO065769483 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Jan 19, 2020 012020000047
นางสาวกัลยา เพชร์สุกใส KERDO065769335 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Jan 19, 2020 012020000046
อุทิศ อุตตะมะโยธิน KERDO065762966 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Jan 19, 2020 012020000045
สุไรนี สายนุ้ย KERDO065762712 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Jan 19, 2020 012020000044
บูชิตา. อมรไทยสุนทร EW969247140TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2020 012020000043
รพีพรรณ เฮาเลิศ EW969247198TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2020 012020000042
อัญมณี สุขสว่าง KERDO065654413 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Jan 18, 2020 012020000041
วิยดา มะสุใส KERDO065560370 Kerry-kerry Jan 17, 2020 012020000040
กวีวัธน์ มีคาแอล ศิริทรัพย์ EF709023294TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2020 012020000039
ลัชริยา เผ่าปัญญาพงศ์ KERDO065432363 Kerry-kerry Jan 16, 2020 012020000038
วิลาวัลย์ กิไทย EF709023657TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2020 012020000037
นันท์ธิดา ภัทราประยูร EF708691181TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2020 012020000036
น.ส.ภัทรธิดา มิ่งขวัญ KERDO065388800 Kerry-kerry Jan 16, 2020 012020000035
อริศรา กอกษัตริย์ KERDO065112501 Kerry-kerry Jan 15, 2020 012020000033
พรรณทิวา อินเเตง KERDO065229424 Kerry-kerry Jan 15, 2020 012020000034
สมศรี ชาตรีเวโรจน์ EF709023348TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 15, 2020 012020000029
กรรณิกา เกษสุริวงษ์ KERDO065049336 Kerry-kerry Jan 14, 2020 012020000032
นันท์ธิดา ภัทราประยูร EF709023820TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 13, 2020 012020000031
นิตยา แสนคำมา KERDO064881811 Kerry-kerry Jan 13, 2020 012020000030
วิลาวัลย์ กิไทย EF709023277TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 13, 2020 012020000028
วรากร EF709023317TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 13, 2020 012020000026
นันท์ธิดา ภัทราประยูร คุณนันท์ธิดา ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 11, 2020 012020000027
ฐิฏิญา. สิทธิวงศ์ KERDO064624979 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Jan 11, 2020 012020000025
ปาลิตา พิลึกเรือง EF709023997TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2020 012020000024
ตาวตาธร คำดี EF708689497TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2020 012020000023
อริศรา กอกษัตริย์ KERDO064390091 Kerry-kerry Jan 09, 2020 012020000022
เพียว KERDO064389149 Kerry-kerry Jan 09, 2020 012020000021
พรพิศ เรืองขจร KERDO064272870 Kerry-kerry Jan 08, 2020 012020000020
Mr.Simon KERDO063944321 Kerry-kerry Jan 06, 2020 012020000019
ธัญกานต์ พึ่งพันธ์ KERDO063928680 Kerry-kerry Jan 06, 2020 012020000011
สุรัสวดี คำยิ่ง KERDO063927326 Kerry-kerry Jan 06, 2020 012020000016
ศิริธร ปัทมาลัย KERDO063925161 Kerry-kerry Jan 06, 2020 012020000015
ศิรินาถ ไตรพิทยากุล EF708689276TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2020 012020000018
วรรณา แสวงแวว EF708689316TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2020 012020000017
Jum Thitirat EF708689355TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2020 012020000014
กาญจนา หมื่นยศ EF708689395TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2020 012020000013
กฤษนี ชาวบ้านแหลม EF708689435TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2020 012020000012
กรรณิการ์ นิตย์ศิริ EF708689007TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 03, 2020 012020000010
ธัญชนก สุวรรณปักษ์ EF708689086TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 03, 2020 012020000009
สุวิดา ปังสี KERDO063472059 Kerry-kerry Jan 03, 2020 012020000008
ศิริธร ปัทมาลัย KERDO063470594 Kerry-kerry Jan 03, 2020 012020000007
พรปรียา KERDO063363965 Kerry-kerry Jan 02, 2020 012020000005
ณัฐนันท์ หอมชื่น EF708689483TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 012020000006
ศุภมาศ ชาที EF708689608TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 012020000004
ปวีณา อุตมะชะ KERDO063324748 Kerry-kerry Jan 02, 2020 122019000065
พรวิไล ญาณไพศาล KERDO063322315 Kerry-kerry Jan 02, 2020 122019000069
พัชรกัญญ สระแผง KERDO063321295 Kerry-kerry Jan 02, 2020 122019000068
ญาวากิตย์ ศรีอัญมณี EF708689761TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 012020000003
บุษกร EF708689801TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 012020000001
วราภรณ์ ศรวิชัย EF708689846TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 122019000067
ชื่อลูกค้า : ประทีป เซียงหนู
Tracking number : KERDO065769483
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000047
ชื่อลูกค้า : นางสาวกัลยา เพชร์สุกใส
Tracking number : KERDO065769335
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000046
ชื่อลูกค้า : อุทิศ อุตตะมะโยธิน
Tracking number : KERDO065762966
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000045
ชื่อลูกค้า : สุไรนี สายนุ้ย
Tracking number : KERDO065762712
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000044
ชื่อลูกค้า : บูชิตา. อมรไทยสุนทร
Tracking number : EW969247140TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000043
ชื่อลูกค้า : รพีพรรณ เฮาเลิศ
Tracking number : EW969247198TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000042
ชื่อลูกค้า : อัญมณี สุขสว่าง
Tracking number : KERDO065654413
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000041
ชื่อลูกค้า : วิยดา มะสุใส
Tracking number : KERDO065560370
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000040
ชื่อลูกค้า : กวีวัธน์ มีคาแอล ศิริทรัพย์
Tracking number : EF709023294TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000039
ชื่อลูกค้า : ลัชริยา เผ่าปัญญาพงศ์
Tracking number : KERDO065432363
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000038
ชื่อลูกค้า : วิลาวัลย์ กิไทย
Tracking number : EF709023657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000037
ชื่อลูกค้า : นันท์ธิดา ภัทราประยูร
Tracking number : EF708691181TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000036
ชื่อลูกค้า : น.ส.ภัทรธิดา มิ่งขวัญ
Tracking number : KERDO065388800
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000035
ชื่อลูกค้า : อริศรา กอกษัตริย์
Tracking number : KERDO065112501
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000033
ชื่อลูกค้า : พรรณทิวา อินเเตง
Tracking number : KERDO065229424
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000034
ชื่อลูกค้า : สมศรี ชาตรีเวโรจน์
Tracking number : EF709023348TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000029
ชื่อลูกค้า : กรรณิกา เกษสุริวงษ์
Tracking number : KERDO065049336
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000032
ชื่อลูกค้า : นันท์ธิดา ภัทราประยูร
Tracking number : EF709023820TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000031
ชื่อลูกค้า : นิตยา แสนคำมา
Tracking number : KERDO064881811
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000030
ชื่อลูกค้า : วิลาวัลย์ กิไทย
Tracking number : EF709023277TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000028
ชื่อลูกค้า : วรากร
Tracking number : EF709023317TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000026
ชื่อลูกค้า : นันท์ธิดา ภัทราประยูร
Tracking number : คุณนันท์ธิดา
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000027
ชื่อลูกค้า : ฐิฏิญา. สิทธิวงศ์
Tracking number : KERDO064624979
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000025
ชื่อลูกค้า : ปาลิตา พิลึกเรือง
Tracking number : EF709023997TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000024
ชื่อลูกค้า : ตาวตาธร คำดี
Tracking number : EF708689497TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000023
ชื่อลูกค้า : อริศรา กอกษัตริย์
Tracking number : KERDO064390091
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000022
ชื่อลูกค้า : เพียว
Tracking number : KERDO064389149
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000021
ชื่อลูกค้า : พรพิศ เรืองขจร
Tracking number : KERDO064272870
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000020
ชื่อลูกค้า : Mr.Simon
Tracking number : KERDO063944321
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000019
ชื่อลูกค้า : ธัญกานต์ พึ่งพันธ์
Tracking number : KERDO063928680
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000011
ชื่อลูกค้า : สุรัสวดี คำยิ่ง
Tracking number : KERDO063927326
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000016
ชื่อลูกค้า : ศิริธร ปัทมาลัย
Tracking number : KERDO063925161
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000015
ชื่อลูกค้า : ศิรินาถ ไตรพิทยากุล
Tracking number : EF708689276TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000018
ชื่อลูกค้า : วรรณา แสวงแวว
Tracking number : EF708689316TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000017
ชื่อลูกค้า : Jum Thitirat
Tracking number : EF708689355TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000014
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EF708689395TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000013
ชื่อลูกค้า : กฤษนี ชาวบ้านแหลม
Tracking number : EF708689435TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000012
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์ นิตย์ศิริ
Tracking number : EF708689007TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000010
ชื่อลูกค้า : ธัญชนก สุวรรณปักษ์
Tracking number : EF708689086TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000009
ชื่อลูกค้า : สุวิดา ปังสี
Tracking number : KERDO063472059
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : ศิริธร ปัทมาลัย
Tracking number : KERDO063470594
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : พรปรียา
Tracking number : KERDO063363965
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐนันท์ หอมชื่น
Tracking number : EF708689483TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : ศุภมาศ ชาที
Tracking number : EF708689608TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : ปวีณา อุตมะชะ
Tracking number : KERDO063324748
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000065
ชื่อลูกค้า : พรวิไล ญาณไพศาล
Tracking number : KERDO063322315
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000069
ชื่อลูกค้า : พัชรกัญญ สระแผง
Tracking number : KERDO063321295
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000068
ชื่อลูกค้า : ญาวากิตย์ ศรีอัญมณี
Tracking number : EF708689761TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : บุษกร
Tracking number : EF708689801TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ ศรวิชัย
Tracking number : EF708689846TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000067
Powered by MakeWebEasy.com