ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
กาญจนา นุชเขียว EF568882333TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2019 102019000051
ณัฐนันท์ รจนกร EF568882850TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2019 102019000050
กาญจนา หมื่นยศ EW969245798TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2019 102019000049
กัลญาณี ม้าประเสริฐ EW969245815TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2019 102019000048
รุทธ์ธิรา เดชกำแหง EW969245824TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2019 102019000047
รุทธ์ธิรา เดชกำแหง EW969245824TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2019 102019000047
ฟาตายาตี ศรีอัญมณี EW969245838TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2019 102019000046
ณัฏฐ์ณิชา สุวรรณประทีป EF568883019TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 18, 2019 102019000045
ธัญลักษณ์ ศิริพานิชย์ EW352829330TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 17, 2019 102019000044
สุธิกาญจน์ กรณ์กาญจน์โภคิน 5910139080251398 DHL-เก็บเงินปลายทาง Oct 17, 2019 102019000042
สุธิกาญจน์ กรณ์กาญจน์โภคิน 5910139080251398 DHL-เก็บเงินปลายทาง Oct 17, 2019 102019000043
วิษา หอมจันทร์ (มี่) EF568882466TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 17, 2019 102019000039
วราพรรณ ทาจันทร์ EF568882506TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 17, 2019 102019000041
นางปิยะวดี บัวระภา KERDO051986785 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 16, 2019 102019000038
อัสยา ฮัมสกุล EF568882700TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 16, 2019 102019000040
นางดวงดาว ปรอยกระโทก KERDO051867168 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 15, 2019 102019000037
นายสุทธาวีร์กร พันธ์เพ็ง EW352829272TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000036
ปรียานุช ขจรนาม EW352829269TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000035
มนทิรา เริงโกสุม EW352829309TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000031
ร้านแคนดี้ คอส EW783246330TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000032
คุณจันทรวิมล สิทธิอังกูรวงศ์ KERDO051832596 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 15, 2019 102019000033
ญาดา บุนนาค EW783246175TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000034
พัชรกัญญ สระแผง KERDO051535853 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 12, 2019 102019000030
กนกพร. เจียมทอง EW969246847TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2019 102019000029
ณิชาภา โทนสูงเนิน KERDO051532153 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 12, 2019 102019000026
กรรณิการ์ นิตย์ศิริ EW969246966TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2019 102019000028
ปาริชาติ แสงกระจ่าง EW969246921TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2019 102019000027
ตรีนุช เสียมศักดิ์ EF568882191TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 11, 2019 102019000024
สุนิสา รัตนพิทักษ์ EW783246255TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 11, 2019 102019000025
พรธิตา ใจไหว KERDO051323218 Kerry Oct 10, 2019 102019000023
บุศราทิพย์ เสือเปลี่ยว EF568882404TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2019 102019000022
กาญจนา หมื่นยศ EF568882761TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2019 102019000021
เปิ้ล เธียร EF568882801TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2019 102019000019
ศุภัคษร​ เรืองฉิม EF568865009TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2019 102019000018
อุทิศ อุตตะมะโยธิน LEXPU018142689 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 08, 2019 102019000020
อโนชา ปากโมกข์ KERDO050914319 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 07, 2019 102019000010
ชัญนิชชา สท้านโยธิน KERDO050913829 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 07, 2019 102019000013
Piyaphat Phongsuparak EF568865600TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000017
หฤทัย ลีประเสริฐพันธ์ EF568865689TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000016
Haruetai EF568865689TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000015
สุกัญญา คณะมี EF568865729TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000014
นันท์ธิดา ภัทราประยูร EF568865763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000012
นันท์ธิดา ภัทราประยูร EF568865763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000011
นุจนารถ เชาวน์ไชยยศ KERDO050594543 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Oct 04, 2019 102019000009
รัชนี บัวอุไร EF568865304TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 03, 2019 102019000008
ขวัญใจ ธิมาทาน EF568865587TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 03, 2019 102019000007
วรัญญา EF568865661TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 03, 2019 102019000006
จิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์ EF568865817TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 02, 2019 102019000005
กาญจนา หมื่นยศ EF568865851TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 02, 2019 102019000004
รัชชา สวนเกลี้ยง EF568865896TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 02, 2019 102019000003
ชื่อลูกค้า : กาญจนา นุชเขียว
Tracking number : EF568882333TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000051
ชื่อลูกค้า : ณัฐนันท์ รจนกร
Tracking number : EF568882850TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000050
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EW969245798TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000049
ชื่อลูกค้า : กัลญาณี ม้าประเสริฐ
Tracking number : EW969245815TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000048
ชื่อลูกค้า : รุทธ์ธิรา เดชกำแหง
Tracking number : EW969245824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000047
ชื่อลูกค้า : รุทธ์ธิรา เดชกำแหง
Tracking number : EW969245824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000047
ชื่อลูกค้า : ฟาตายาตี ศรีอัญมณี
Tracking number : EW969245838TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000046
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐ์ณิชา สุวรรณประทีป
Tracking number : EF568883019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000045
ชื่อลูกค้า : ธัญลักษณ์ ศิริพานิชย์
Tracking number : EW352829330TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000044
ชื่อลูกค้า : สุธิกาญจน์ กรณ์กาญจน์โภคิน
Tracking number : 5910139080251398
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000042
ชื่อลูกค้า : สุธิกาญจน์ กรณ์กาญจน์โภคิน
Tracking number : 5910139080251398
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000043
ชื่อลูกค้า : วิษา หอมจันทร์ (มี่)
Tracking number : EF568882466TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000039
ชื่อลูกค้า : วราพรรณ ทาจันทร์
Tracking number : EF568882506TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000041
ชื่อลูกค้า : นางปิยะวดี บัวระภา
Tracking number : KERDO051986785
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000038
ชื่อลูกค้า : อัสยา ฮัมสกุล
Tracking number : EF568882700TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000040
ชื่อลูกค้า : นางดวงดาว ปรอยกระโทก
Tracking number : KERDO051867168
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000037
ชื่อลูกค้า : นายสุทธาวีร์กร พันธ์เพ็ง
Tracking number : EW352829272TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000036
ชื่อลูกค้า : ปรียานุช ขจรนาม
Tracking number : EW352829269TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000035
ชื่อลูกค้า : มนทิรา เริงโกสุม
Tracking number : EW352829309TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000031
ชื่อลูกค้า : ร้านแคนดี้ คอส
Tracking number : EW783246330TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000032
ชื่อลูกค้า : คุณจันทรวิมล สิทธิอังกูรวงศ์
Tracking number : KERDO051832596
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000033
ชื่อลูกค้า : ญาดา บุนนาค
Tracking number : EW783246175TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000034
ชื่อลูกค้า : พัชรกัญญ สระแผง
Tracking number : KERDO051535853
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000030
ชื่อลูกค้า : กนกพร. เจียมทอง
Tracking number : EW969246847TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000029
ชื่อลูกค้า : ณิชาภา โทนสูงเนิน
Tracking number : KERDO051532153
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000026
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์ นิตย์ศิริ
Tracking number : EW969246966TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000028
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ แสงกระจ่าง
Tracking number : EW969246921TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000027
ชื่อลูกค้า : ตรีนุช เสียมศักดิ์
Tracking number : EF568882191TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000024
ชื่อลูกค้า : สุนิสา รัตนพิทักษ์
Tracking number : EW783246255TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000025
ชื่อลูกค้า : พรธิตา ใจไหว
Tracking number : KERDO051323218
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000023
ชื่อลูกค้า : บุศราทิพย์ เสือเปลี่ยว
Tracking number : EF568882404TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000022
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EF568882761TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000021
ชื่อลูกค้า : เปิ้ล เธียร
Tracking number : EF568882801TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000019
ชื่อลูกค้า : ศุภัคษร​ เรืองฉิม
Tracking number : EF568865009TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000018
ชื่อลูกค้า : อุทิศ อุตตะมะโยธิน
Tracking number : LEXPU018142689
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000020
ชื่อลูกค้า : อโนชา ปากโมกข์
Tracking number : KERDO050914319
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000010
ชื่อลูกค้า : ชัญนิชชา สท้านโยธิน
Tracking number : KERDO050913829
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000013
ชื่อลูกค้า : Piyaphat Phongsuparak
Tracking number : EF568865600TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000017
ชื่อลูกค้า : หฤทัย ลีประเสริฐพันธ์
Tracking number : EF568865689TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000016
ชื่อลูกค้า : Haruetai
Tracking number : EF568865689TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000015
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา คณะมี
Tracking number : EF568865729TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000014
ชื่อลูกค้า : นันท์ธิดา ภัทราประยูร
Tracking number : EF568865763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000012
ชื่อลูกค้า : นันท์ธิดา ภัทราประยูร
Tracking number : EF568865763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : นุจนารถ เชาวน์ไชยยศ
Tracking number : KERDO050594543
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : รัชนี บัวอุไร
Tracking number : EF568865304TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : ขวัญใจ ธิมาทาน
Tracking number : EF568865587TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
ชื่อลูกค้า : วรัญญา
Tracking number : EF568865661TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : จิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์
Tracking number : EF568865817TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EF568865851TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : รัชชา สวนเกลี้ยง
Tracking number : EF568865896TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
Powered by MakeWebEasy.com