ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ยศวดี ท่วมโชติ EH413879734TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000036
ธัญกานต์ พึ่งพันธ์ EH413879575TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000035
สายชล พลสีดา EH413879411TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000034
นายพรศักดิ์ สหชัยเสรี EH413666133TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000033
จิรภัส ล้นเหลือ EH413666155TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000032
นฤมล เหล็งรักษา EH413666399TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000031
นงนุช กล้ากระโทก EH413666235TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000030
กาญจนา หมื่นยศ EH413664058TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000029
ปาลิตา พิลึกเรือง EH413664883TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2020 102020000028
ดลฤดี สุขเสนา EH413664185TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 19, 2020 102020000025
วรัญญภา ชุณหมณี EH413757554TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2020 102020000024
น.ส ชื่นนภา อนุรักษ์ EH413757262TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2020 102020000023
ศรัญญา โคธิเสน EH413757510TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2020 102020000022
อุไรพร รักษาภักดี EH413667933TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2020 102020000021
สุธิดา ภู่เกิด EH413667774TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2020 102020000019
นันทวัฒน์ เกลาเกลี้ยง EH413667615TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 12, 2020 102020000018
ดุษฎี เตชัสวงศ์ EH413879558TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2020 102020000020
สมสมัย คำจริง EH413878756TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2020 102020000017
เกล้าลฎา สุทธิรักษ์ EH413667791TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2020 102020000015
สุทธิ อยู่บุญ EH413667831TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2020 102020000014
จุฑามาศ รอยรัตน์ EH413667584TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2020 102020000013
รัชนี เจริญสินอนันต์ EH413661771TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2020 102020000011
ปาลิตา พิลึกเรือง EH413661737TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2020 102020000010
อรนภา คงสมบูรณ์ EH413662012TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2020 102020000009
ชลธิชา ฉิมลี (มิว) EH413661768TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2020 102020000008
ปาริชาติ แสงกระจ่าง EH413661927TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2020 102020000007
ณัฐวุฒิ สีโท EH413668253TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2020 102020000006
ชุติมา เวชรัตน์ EH413668236TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 05, 2020 102020000005
เกล้าลฎา สุทธิรักษ์ EH413668182TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 02, 2020 102020000002
กาญจนา หมื่นยศ EH413668505TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 02, 2020 102020000001
ชุติมา เวชรัตน์ EH413875763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 01, 2020 092020000074
ภาวิณี ศิลปาจารย์ EH413875587TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 30, 2020 092020000073
ชลธิชา ฉิมลี (มิว) EH413875940TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 30, 2020 092020000072
Janejira Manmai EH413875984TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 30, 2020 092020000071
จุรีภรณ์ นิ่มโอ่ EH413875675TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 29, 2020 092020000070
ขัตติยา จีนขำ EH413875278TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 29, 2020 092020000069
ณิชกุล ภัควาณิชย์ EH413875318TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 29, 2020 092020000068
ปาลิตา พิลึกเรือง EH413871174TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000067
นิตยา สาคร EH413871214TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000066
เบญ EH413871758TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000065
วิษา หอมจันทร์ (มี่) EH413871792TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000064
ภาวิณี ศิลปาจารย์ EH413871832TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000058
คุณพัชรวรรณ พันธุ์ปกรณ์ EH413871545TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000063
พรประภา EH413871585TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000062
อุไรพร รักษาภักดี EH413871660TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000061
วรัญญภา ชุณหมณี EH413879345TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 26, 2020 092020000059
นางสาวอภิชญา นวลศิริ EH413879500TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 26, 2020 092020000060
กรรณิกา เกษสุริวงษ์ EH413871355TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2020 092020000056
กานต์ ว่องวัตรพงศ์ EH413871069TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2020 092020000055
วิชิดา พงศ์นิจภัทร EH413872696TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 24, 2020 092020000054
ชื่อลูกค้า : ยศวดี ท่วมโชติ
Tracking number : EH413879734TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000036
ชื่อลูกค้า : ธัญกานต์ พึ่งพันธ์
Tracking number : EH413879575TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000035
ชื่อลูกค้า : สายชล พลสีดา
Tracking number : EH413879411TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000034
ชื่อลูกค้า : นายพรศักดิ์ สหชัยเสรี
Tracking number : EH413666133TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000033
ชื่อลูกค้า : จิรภัส ล้นเหลือ
Tracking number : EH413666155TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000032
ชื่อลูกค้า : นฤมล เหล็งรักษา
Tracking number : EH413666399TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000031
ชื่อลูกค้า : นงนุช กล้ากระโทก
Tracking number : EH413666235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000030
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EH413664058TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000029
ชื่อลูกค้า : ปาลิตา พิลึกเรือง
Tracking number : EH413664883TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000028
ชื่อลูกค้า : ดลฤดี สุขเสนา
Tracking number : EH413664185TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000025
ชื่อลูกค้า : วรัญญภา ชุณหมณี
Tracking number : EH413757554TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000024
ชื่อลูกค้า : น.ส ชื่นนภา อนุรักษ์
Tracking number : EH413757262TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000023
ชื่อลูกค้า : ศรัญญา โคธิเสน
Tracking number : EH413757510TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000022
ชื่อลูกค้า : อุไรพร รักษาภักดี
Tracking number : EH413667933TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000021
ชื่อลูกค้า : สุธิดา ภู่เกิด
Tracking number : EH413667774TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000019
ชื่อลูกค้า : นันทวัฒน์ เกลาเกลี้ยง
Tracking number : EH413667615TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000018
ชื่อลูกค้า : ดุษฎี เตชัสวงศ์
Tracking number : EH413879558TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000020
ชื่อลูกค้า : สมสมัย คำจริง
Tracking number : EH413878756TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000017
ชื่อลูกค้า : เกล้าลฎา สุทธิรักษ์
Tracking number : EH413667791TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000015
ชื่อลูกค้า : สุทธิ อยู่บุญ
Tracking number : EH413667831TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000014
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ รอยรัตน์
Tracking number : EH413667584TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000013
ชื่อลูกค้า : รัชนี เจริญสินอนันต์
Tracking number : EH413661771TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000011
ชื่อลูกค้า : ปาลิตา พิลึกเรือง
Tracking number : EH413661737TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000010
ชื่อลูกค้า : อรนภา คงสมบูรณ์
Tracking number : EH413662012TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000009
ชื่อลูกค้า : ชลธิชา ฉิมลี (มิว)
Tracking number : EH413661768TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000008
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ แสงกระจ่าง
Tracking number : EH413661927TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000007
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ สีโท
Tracking number : EH413668253TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000006
ชื่อลูกค้า : ชุติมา เวชรัตน์
Tracking number : EH413668236TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000005
ชื่อลูกค้า : เกล้าลฎา สุทธิรักษ์
Tracking number : EH413668182TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EH413668505TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : ชุติมา เวชรัตน์
Tracking number : EH413875763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000074
ชื่อลูกค้า : ภาวิณี ศิลปาจารย์
Tracking number : EH413875587TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000073
ชื่อลูกค้า : ชลธิชา ฉิมลี (มิว)
Tracking number : EH413875940TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000072
ชื่อลูกค้า : Janejira Manmai
Tracking number : EH413875984TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000071
ชื่อลูกค้า : จุรีภรณ์ นิ่มโอ่
Tracking number : EH413875675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000070
ชื่อลูกค้า : ขัตติยา จีนขำ
Tracking number : EH413875278TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000069
ชื่อลูกค้า : ณิชกุล ภัควาณิชย์
Tracking number : EH413875318TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000068
ชื่อลูกค้า : ปาลิตา พิลึกเรือง
Tracking number : EH413871174TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000067
ชื่อลูกค้า : นิตยา สาคร
Tracking number : EH413871214TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000066
ชื่อลูกค้า : เบญ
Tracking number : EH413871758TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000065
ชื่อลูกค้า : วิษา หอมจันทร์ (มี่)
Tracking number : EH413871792TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000064
ชื่อลูกค้า : ภาวิณี ศิลปาจารย์
Tracking number : EH413871832TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000058
ชื่อลูกค้า : คุณพัชรวรรณ พันธุ์ปกรณ์
Tracking number : EH413871545TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000063
ชื่อลูกค้า : พรประภา
Tracking number : EH413871585TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000062
ชื่อลูกค้า : อุไรพร รักษาภักดี
Tracking number : EH413871660TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000061
ชื่อลูกค้า : วรัญญภา ชุณหมณี
Tracking number : EH413879345TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000059
ชื่อลูกค้า : นางสาวอภิชญา นวลศิริ
Tracking number : EH413879500TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000060
ชื่อลูกค้า : กรรณิกา เกษสุริวงษ์
Tracking number : EH413871355TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000056
ชื่อลูกค้า : กานต์ ว่องวัตรพงศ์
Tracking number : EH413871069TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000055
ชื่อลูกค้า : วิชิดา พงศ์นิจภัทร
Tracking number : EH413872696TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000054
Powered by MakeWebEasy.com