ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
กัญชลิกาชิ้นทอง KERDO060622222 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Dec 13, 2019 122019000016
ธิดารัตน์ ศิริศักดิ์พาณิชย์ KERDO060614404 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Dec 13, 2019 122019000034
วราพรรณ ทาจันทร์ EF708687743TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2019 122019000036
ภัสมาภรณ์ มูลสิติ EF708687862TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2019 122019000035
อรัญญา ศรีจงใจ EF708687195TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 12, 2019 122019000033
ณัฐฐ์ศศิ​ วิเศษหมื่น EF708687876TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 11, 2019 122019000032
Chirawadee Mansethavith EF708687916TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 11, 2019 122019000031
กรรณิการ์ นิตย์ศิริ EF708687955TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 11, 2019 122019000030
ขวัญใจ ธิมาทาน EF708687995TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 11, 2019 122019000029
ปาริชาติ แสงกระจ่าง EF709021979TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 11, 2019 122019000027
กาญจนา หมื่นยศ EF709022016TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 11, 2019 122019000026
นายเฉลิมวุฒิ ทองน้อย KERDO059618691 Kerry-kerry Dec 11, 2019 122019000028
บุษรินทร์ บุตรแก้ว EF709021639TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 09, 2019 122019000025
อ​ัจฉรา​ ไชยลังกา KERDO059391542 Kerry-kerry Dec 09, 2019 122019000024
ญาวากิตย์ ศรีอัญมณี EF709021951TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 09, 2019 122019000023
ทวินันท์ ทวีนันท์ EF709021996TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 09, 2019 122019000021
ณัฐนันท์ รจนกร EF709022033TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 09, 2019 122019000020
ธารีนุช งามสมเกล้า KERDO059348792 Kerry-kerry Dec 09, 2019 122019000022
เดอะสกินน์ EF969246864TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 07, 2019 122019000017
ศิวิไลซ์ KERDO059049377 Kerry-kerry Dec 06, 2019 122019000015
ณัฐพงษ์ เล็กวงศ์พร EF708685932TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000013
วารุณี กิจศรีพร EF708685977TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000012
บุษกร สุดสวัสดิ์ EF708686014TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000011
นายเฉลิมวุฒิ ทองน้อย KERDO058986937 Kerry-kerry Dec 06, 2019 122019000014
อัญธิษฐา KERDO058789609 Kerry-kerry Dec 04, 2019 122019000010
ปรียานุช ขจรนาม EF708685950TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 03, 2019 122019000009
พัชรี ศรีไชยโยรักษ์ EF708685994TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 03, 2019 122019000007
อนุสรา นวลแก้ว EF708686031TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 03, 2019 122019000008
ปาลิตา พิลึกเรือง EF708686076TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 03, 2019 122019000006
จิตติมา หนูน้อย KERDO058628544 Kerry-kerry Dec 03, 2019 122019000005
เรญา เสรีสวัสดิ์ศรี KERDO058627811 Kerry-kerry Dec 03, 2019 122019000003
จิราพัชร ธิสกุล EF708685844TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 03, 2019 122019000004
ญาวากิตย์ ศรีอัญมณี EF708685645TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 122019000002
เพชรลักษณ์ บุญศิริ EF708686120TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 122019000001
กาญจนา หมื่นยศ EW969246590TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 30, 2019 112019000069
เรญา เสรีสวัสดิ์ศรี KERDO058138186 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Nov 29, 2019 112019000070
โศภิตา ไชยรบ KERDO058137886 Kerry-เก็บเงินปลายทาง Nov 29, 2019 112019000068
ญาวากิตย์ ศรีอัญมณี EF708686487TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 29, 2019 112019000067
กาญจนา แก้วสารพัดนึก KERDO057980604 Kerry-kerry Nov 28, 2019 112019000066
พรพิศ เรืองขจร EF708686235TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 28, 2019 112019000065
คุณ สุวภัคฐ์ พงศ์สุพัฒน์ KERDO057853427 Kerry-kerry Nov 27, 2019 112019000064
วิษา หอมจันทร์ (มี่) EF708686544TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000063
นลิณี เชยกลิ่นพุฒ EF708686703TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000062
มนัสนันท์ เลิศธนพิทักษ์ EF708686748TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000060
ปาริชาติ แสงกระจ่าง EF708686782TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000061
อัจฉรา​ ไชยลังกา KERDO057573039 Kerry-kerry Nov 25, 2019 112019000059
บุษกร EF708686941TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 25, 2019 112019000058
นาฏนดา กำลังเกื้อ KERDO057570823 Kerry-kerry Nov 25, 2019 112019000057
อรทิชา เพชรดี EF708686297TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 25, 2019 112019000056
รภัสสา จิณณฉัตรนราธร KERDO057528115 ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 25, 2019 112019000055
ชื่อลูกค้า : กัญชลิกาชิ้นทอง
Tracking number : KERDO060622222
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000016
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ ศิริศักดิ์พาณิชย์
Tracking number : KERDO060614404
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000034
ชื่อลูกค้า : วราพรรณ ทาจันทร์
Tracking number : EF708687743TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000036
ชื่อลูกค้า : ภัสมาภรณ์ มูลสิติ
Tracking number : EF708687862TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000035
ชื่อลูกค้า : อรัญญา ศรีจงใจ
Tracking number : EF708687195TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000033
ชื่อลูกค้า : ณัฐฐ์ศศิ​ วิเศษหมื่น
Tracking number : EF708687876TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000032
ชื่อลูกค้า : Chirawadee Mansethavith
Tracking number : EF708687916TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000031
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์ นิตย์ศิริ
Tracking number : EF708687955TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000030
ชื่อลูกค้า : ขวัญใจ ธิมาทาน
Tracking number : EF708687995TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000029
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ แสงกระจ่าง
Tracking number : EF709021979TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000027
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EF709022016TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000026
ชื่อลูกค้า : นายเฉลิมวุฒิ ทองน้อย
Tracking number : KERDO059618691
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000028
ชื่อลูกค้า : บุษรินทร์ บุตรแก้ว
Tracking number : EF709021639TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000025
ชื่อลูกค้า : อ​ัจฉรา​ ไชยลังกา
Tracking number : KERDO059391542
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000024
ชื่อลูกค้า : ญาวากิตย์ ศรีอัญมณี
Tracking number : EF709021951TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000023
ชื่อลูกค้า : ทวินันท์ ทวีนันท์
Tracking number : EF709021996TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000021
ชื่อลูกค้า : ณัฐนันท์ รจนกร
Tracking number : EF709022033TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000020
ชื่อลูกค้า : ธารีนุช งามสมเกล้า
Tracking number : KERDO059348792
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000022
ชื่อลูกค้า : เดอะสกินน์
Tracking number : EF969246864TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000017
ชื่อลูกค้า : ศิวิไลซ์
Tracking number : KERDO059049377
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000015
ชื่อลูกค้า : ณัฐพงษ์ เล็กวงศ์พร
Tracking number : EF708685932TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000013
ชื่อลูกค้า : วารุณี กิจศรีพร
Tracking number : EF708685977TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000012
ชื่อลูกค้า : บุษกร สุดสวัสดิ์
Tracking number : EF708686014TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000011
ชื่อลูกค้า : นายเฉลิมวุฒิ ทองน้อย
Tracking number : KERDO058986937
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000014
ชื่อลูกค้า : อัญธิษฐา
Tracking number : KERDO058789609
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000010
ชื่อลูกค้า : ปรียานุช ขจรนาม
Tracking number : EF708685950TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000009
ชื่อลูกค้า : พัชรี ศรีไชยโยรักษ์
Tracking number : EF708685994TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000007
ชื่อลูกค้า : อนุสรา นวลแก้ว
Tracking number : EF708686031TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000008
ชื่อลูกค้า : ปาลิตา พิลึกเรือง
Tracking number : EF708686076TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : จิตติมา หนูน้อย
Tracking number : KERDO058628544
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : เรญา เสรีสวัสดิ์ศรี
Tracking number : KERDO058627811
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : จิราพัชร ธิสกุล
Tracking number : EF708685844TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : ญาวากิตย์ ศรีอัญมณี
Tracking number : EF708685645TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : เพชรลักษณ์ บุญศิริ
Tracking number : EF708686120TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : กาญจนา หมื่นยศ
Tracking number : EW969246590TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000069
ชื่อลูกค้า : เรญา เสรีสวัสดิ์ศรี
Tracking number : KERDO058138186
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000070
ชื่อลูกค้า : โศภิตา ไชยรบ
Tracking number : KERDO058137886
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000068
ชื่อลูกค้า : ญาวากิตย์ ศรีอัญมณี
Tracking number : EF708686487TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000067
ชื่อลูกค้า : กาญจนา แก้วสารพัดนึก
Tracking number : KERDO057980604
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000066
ชื่อลูกค้า : พรพิศ เรืองขจร
Tracking number : EF708686235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000065
ชื่อลูกค้า : คุณ สุวภัคฐ์ พงศ์สุพัฒน์
Tracking number : KERDO057853427
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000064
ชื่อลูกค้า : วิษา หอมจันทร์ (มี่)
Tracking number : EF708686544TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000063
ชื่อลูกค้า : นลิณี เชยกลิ่นพุฒ
Tracking number : EF708686703TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000062
ชื่อลูกค้า : มนัสนันท์ เลิศธนพิทักษ์
Tracking number : EF708686748TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000060
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ แสงกระจ่าง
Tracking number : EF708686782TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000061
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา​ ไชยลังกา
Tracking number : KERDO057573039
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000059
ชื่อลูกค้า : บุษกร
Tracking number : EF708686941TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000058
ชื่อลูกค้า : นาฏนดา กำลังเกื้อ
Tracking number : KERDO057570823
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000057
ชื่อลูกค้า : อรทิชา เพชรดี
Tracking number : EF708686297TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000056
ชื่อลูกค้า : รภัสสา จิณณฉัตรนราธร
Tracking number : KERDO057528115
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000055
Powered by MakeWebEasy.com